Kerkzijn in coronatijd

Sinds midden maart kunnen wij niet meer naar onze kerkdiensten gaan en ontmoeten wij elkaar niet bij gesprekskringen of andere kern-activiteiten die normaal gesproken plaats zouden hebben gevonden. De uitwerkingen van de coronacrisis zijn enorm. Deze bijzondere situatie heeft tot nu toe niet alleen grote impact op ons gemeenteleven, maar ook op het verlenen van pastorale zorg gehad. Het moderamen heeft, in overleg met de predikanten, naar praktisch uitvoerbare oplossingen gezocht om als gemeente met God en met elkaar in contact te kunnen blijven. Omdat er geen huisbezoeken mogelijk zijn, verlenen de predikanten hun pastorale zorg via de telefoon. De meditaties die elke week afwisselend door de predikanten worden geschreven, worden per e-mail of per post aan de gemeenteleden gestuurd. Er zijn nieuwsbrieven verstuurd en ook via WhatsApp-groepen werd informatie uitgewisseld. En niet te vergeten: de telefoontjes over en weer!

Wij hebben gemerkt dat het een goede beslissing is geweest om de website ‘een nieuw gezicht te geven’. Hierdoor konden en kunnen we de website gebruiken als communicatie- en informatieplatform. Naast de meditaties van de predikanten en de ingesproken vieringen konden ook nieuwsberichten met belangrijke informatie op de website worden geplaatst en gelezen.

Het is voor iedereen een uitdaging, van deze moeilijke situatie het beste te maken. Langs deze weg wil ik daarom graag ieder danken die ertoe heeft bijgedragen dat ons gemeenteleven levendig kon blijven en contacten konden worden onderhouden: zowel de leden van moderamen en College van Kerkrentmeesters als ook de leden van de kerkenraad en van de kernraden. Veel dank aan de predikanten voor hun pastorale zorg die zij vooral via de telefoon hebben verleend.

Alhoewel het er momenteel (eind april) naar uitziet dat er in mei weer kerkdiensten plaats mogen vinden als er strikte maatregelen worden gevolgd, heeft het moderamen in overleg met de predikanten besloten om in mei toch nog geen kerkdiensten te gaan houden. Het is noodzakelijk dat wij rekening houden met de specifieke situatie van elke kern, en met name dienen wij rekening te houden met die mensen die tot een risicogroep behoren. Ook moet er voor elke kern een concept ontwikkeld worden waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke maatregelen, evenals met de maatregelen van de betreffende Landeskirche en van de gastgemeente. Daarvoor hebben wij tijd nodig. Zo gauw duidelijk is wanneer we weer kerkdiensten en kringen kunnen houden, komt er informatie via de scriba en via de website. Het was zo vanzelfsprekend om ‘s zondags naar de kerk te kunnen gaan en elkaar bij andere activiteiten te ontmoeten. Nu merken wij dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Wij hopen en bidden, dat wij elkaar bij leven en welzijn gauw weer kunnen ontmoeten.

College van Kerkrentmeesters: wisseling van de wacht

Er zijn veranderingen binnen het College van Kerkrentmeesters. Piet Ritsema heeft bij de laatste kerkenraadsvergadering zijn functie als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters neergelegd. Piet was al sinds 2014 lid het CvK en had de functie van tweede penningmeester; ook was hij lid van de delegatie die meerdere malen over een verhoging van de subsidie met de EKD onderhandelde. In 2018 werd hij tot voorzitter van het CvK gekozen. Wij respecteren zijn beslissing om deze functie neer te leggen. Maar we vinden het wel jammer; de samenwerking verliep goed en we konden in goed overleg verschillende activiteiten opstarten. Wij wensen Piet alle goeds en Gods zegen.

Als nieuwe voorzitster van het College van Kerkrentmeesters en van de Verein werd Suzanne Oonk-Reilink gekozen. Suzanne is in het verleden ook al voorzitster van het CvK geweest. Sinds vorig jaar juli was zij al bij het werk van het CvK betrokken. We heten haar van harte welkom en wensen haar alle goeds bij het uitoefenen van deze functie.

Onze dank gaat ook naar Wichert de Lange, die het CvK en moderamen het afgelopen jaar als adviseur waardevolle hulp in financiële aangelegenheden heeft gegeven. Het was erg geruststellend voor ons dat hij (weer) bereid was om ons te ondersteunen. Wij danken hem voor alle adviezen en voor zijn inzet voor de NKiD. We wensen hem alle goeds en Gods zegen.

College van Kerkrentmeesters: penningmeester gezocht

We zoeken op korte termijn versterking voor het College van Kerkrentmeesters. De functie van penningmeester moet nieuw worden bezet. Als u interesse hebt voor deze functie, meldt u zich dan bij Suzanne Oonk-Reilink (cvkvoorzitter@nederlandse-kerk.de).

Namens het moderamen,
Marja Kretschmann-Weelink