Mededeling van het moderamen

In 2003 hebben onderhandelingen tussen de (nu) Protestantse Kerk Nederland (PKN), de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) en de Nederlandse Kerk in Duitsland tot een contract geleid, waarin de subsidie is geregeld, die de NKiD jaarlijks van de EKD krijgt. In de afgelopen jaren hebben wij verschillende keren contact gezocht met de EKD om over een verhoging van deze financiële ondersteuning te onderhandelen – zonder positief resultaat. In 2019 kregen wij de mededeling dat de NKiD met een reductie van de subsidie moet gaan rekenen. Concretere uitspraken werden er niet gedaan.

Tijdens een gesprek op 30 juni 2020 tussen Suzanne Oonk-Reilink (voorzitster van het College van Kerkrentmeesters en Verein), Marja Kretschmann-Weelink (voorzitster van de kerkenraad) en gesprekspartners van de EKD werd ons meegedeeld dat er bij de komende Synode van de EKD, in november, beslissingen genomen zullen worden over bezuinigingen. Die beslissingen zullen dan ook hun uitwerkingen op de NKiD hebben. Er is gepland dat de financiële ondersteuning voor de NKiD vanaf 2021 stapsgewijs gereduceerd zal worden en er vanaf 2025 geen subsidie meer zal worden verleend, voor zover de Synode hierin toestemt. Er werd gezegd dat de EKD ons wil gaan ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor het behoud van de NKiD, waarbij een aanstelling van de predikanten bij een Landeskirche als mogelijke optie werd genoemd.

Wij hebben direct contact gezocht met onze moederkerk in Nederland (de Protestantse Kerk Nederland) en om ondersteuning en advies gevraagd. De PKN heeft de verantwoordelijke personen bij de EKD evenals het moderamen van de NKiD naar Utrecht uitgenodigd voor een overleg. Vanwege de coronaproblematiek heeft dit overleg als zoom-conferentie plaatsgevonden.

Tijdens dit overleg heeft de PKN laten weten dat zij zich grote zorgen maakt over de toekomst van de NKiD. Zij heeft zich op het verdrag van 2003 beroepen en gezegd dat naar haar mening met dat verdrag voor de EKD een verplichting gegeven is om naar een gezamenlijke en voor ieder bevredigende oplossing te zoeken. De EKD heeft dat beaamd en toegezegd; er werd besloten door een werkgroep naar oplossingen te laten zoeken voor het kunnen voortbestaan van de NKiD. Aan de werkgroep nemen afgevaardigden van de EKD, PKN en NKiD en van Landeskirchen deel.

Wat heeft het moderamen tot nu toe ondernomen?

  • Het moderamen heeft veel werk verzet om de voorgeschiedenis en de achtergronden van het verdrag van 2003 tussen EKD, PKN en NKiD (en Verein) te achterhalen. Dit omdat we daaruit mogelijk argumenten kunnen afleiden voor onderhandelingen m.b.t. de huidige situatie;
  • We hebben contact gezocht met mensen in en rond de synode van de EKD, door bijv. een gesprek aan te vragen. In sommige gevallen heeft dat tot verheldering en / of steunbetuiging geleid;
  • We hebben contact gezocht met de Ambassadeur van Nederland in Berlijn, met het verzoek zich voor het behoud van de NKiD bij de EKD in te zetten;
  • We zijn een petitie begonnen voor de EKD met het verzoek, het besluit m.b.t. de reductie van de subsidie te overdenken. Het was mogelijk om online aan de petitie deel te nemen maar ook door een handtekening te zetten op handtekeningenlijsten. Tot 5 oktober hadden er bijna 1000 mensen hun handtekening gezet en daarmee hun verbondenheid met de NKiD betuigd;
  • Er is een aanvraag naar het Präsidium van de Synode gestuurd met het verzoek om de petitie hier aan te mogen bieden;
  • De werkgroep die nieuwe financieringsmogelijkheden gaat onderzoeken, is, voor wat de NKiD en de PKN betreft, opgezet.

Door de coronaproblematiek zal het voor de leden van de werkgroep voorlopig niet mogelijk zijn om elkaar tijdens een fysieke vergadering te ontmoeten. We zullen gebruik moeten gaan maken van conferenties via zoom of skype of een ander hulpprogramma. Wij hopen dat de werkgroep binnenkort met het werk kan gaan beginnen.

Namens het moderamen,

Marja Kretschmann-Weelink