Uit het moderamen

Kerkdiensten en pastoraat regio Zuid

Het moderamen heeft samen met de kernraden uit de regio Zuid een gezamenlijke Zoom-vergadering gehouden, waarbij ook ds. Jaap van Beelen als classispredikant aanwezig was. We hebben met elkaar gesproken over de pastorale zorg in de regio Zuid en op welke wijze in de komende maanden kerkdiensten en pastoraat verzorgd kunnen worden. Voor de vervolgvergadering is al een datum geprikt.

Kerkenraadsvergadering 2021

In februari jl. kon de Kerkenraadsvergadering niet in Fulda plaatsvinden, dit vanwege de beperkingen door de aangescherpte coronamaatregelen. Om die reden hebben wij een Kerkenraadsvergadering voorbereid, die via e-mail werd gehouden. De leden van de Kerkenraad werden via e-mail van de noodzakelijke informatie voorzien en er moest ook via e-mail worden afgestemd.

De Kerkenraad heeft in de privacyverklaring en in het werkplan 2021 toegestemd; ds. Adriaanse werd als assessor voor het moderamen en ds. Dijkman werd als afgevaardigde in de werkgroep NKiD-PKN (EKD) bevestigd. Het is gebleken dat deze manier van vergaderen een goed alternatief is geweest voor de vergadering in Fulda. Maar natuurlijk hadden we een ontmoeting met alle Kerkenraadsleden in Fulda beter gevonden, dat gaan we dus in 2022 opnieuw proberen.

Website van de NKiD

We hebben nog steeds te maken met de beperkingen van de coronamaatregelen. Als gevolg daarvan zijn er veel kerkdiensten en gesprekskringen afgelast.

Op de meditaties, de adventskalender en kerkdiensten die in het afgelopen jaar op de website waren geplaatst hebben we positieve reacties ontvangen. Dat was reden om over een voortzetting van dit aanbod na te denken. Nadat er door verschillende mensen werd toegezegd om bijdragen voor de website in te leveren, is er besloten dit aanbod in de komende maanden voort te zetten. Er wordt maandelijks zowel een kerkdienst als een meditatie op de website geplaatst. We zijn begonnen met “Van palmzondag tot Pinksteren”. Het is leuk om te weten dat er op verschillende plaatsen in Duitsland aan deze bijdragen wordt gewerkt, hartelijk dank aan ieder die hieraan meewerkt.

Vrijwilliger gezocht!

We hebben versterking nodig voor het verzorgen van de website van de NKiD. Wie wil meewerken? Bij belangstelling kunt u nadere informatie aanvragen bij de scriba (scriba@nederlandse-kerk.de).

Opvolgers gezocht voor scriba en voorzitster KKR

In februari 2022 eindigt zowel de ambtstermijn van de scriba als die van de voorzitster van de Kerkenraad. Zowel Doetie als Marja stellen zich beide na een ambtstermijn van 4 jaar niet opnieuw voor hun functie beschikbaar. Het moderamen is het dagelijks bestuur van de Kerkenraad. Het werk in het moderamen is afwisselend en leuk om te doen. Vandaar dat we u willen uitnodigen om erover na te denken of u zich voor een van deze beide functies ter beschikking wilt stellen. Wanneer u belangstelling hebt voor het vervullen van een van deze functies, neemt u dan contact op met de scriba Doetie Schilder-van der Heide (scriba@nederlandse-kerk.de).

Werkgroep NKiD-PKN (EKD)

De leden van de werkgroep NKiD-PKN hebben een discussiepapier geformuleerd met het verzoek om nadere informatie door de EKD. Dit met het oog op de aangekondigde reductie en vanaf 2025 de stopzetting van de jaarlijkse subsidie. Op ons discussiepapier en de door ons gestelde vragen heeft de EKD nog niet gereageerd.

Kerkenraadsvergadering deze zomer

De situatie waarin de NKiD zich momenteel bevindt geeft reden tot zorg. Er is behoefte aan gezamenlijk overleg. Het moderamen is bezig met de voorbereiding van een virtuele Kerkenraadsvergadering in deze zomer, waarin we met elkaar kunnen beraadslagen over de te nemen stappen in de onderhandelingen met de EKD, over de toekomst van de NKiD en de pastorale verzorging in de regio Zuid.

Namens het moderamen wens ik ieder een goede tijd. We houden de moed erin, zien uit naar ontmoetingen bij kerkdienst of gesprekskring en blijven erop vertrouwen dat God ons behoedt.

Marja Kretschmann-Weelink