Bericht van de Verein / College van Kerkrentmeesters

Beste mensen, hierbij een toelichting over de huidige gang van zaken. De tussentijdse cijfers per 30 september zijn door de penningmeester opgesteld en onderstaand licht ik de belangrijkste posten toe. Omdat de administratie gevoerd wordt conform het kassysteem is het niet zinvol om de cijfers te plaatsen omdat er veel nog te betalen kosten zijn.

In de opbrengsten vallen twee zaken op; de giften zijn ten opzichte van 30-9-2018 met bijna € 9.000 gestegen. Dit is ongetwijfeld het gevolg van de gehouden Actie Kerkbalans, het College van kerkrentmeesters (CvK) hoopt dat de stijging aan het eind van het jaar minimaal op hetzelfde niveau blijft. De Actie is ook opgezet om de giften aanmerkelijk omhoog te krijgen.

De collectes laten een kleine daling zien maar dat is het gevolg van een late afstorting van collecten. Verder lopen de normale opbrengsten in de pas met de begroting en het vorige jaar. Het CvK hoopt dat de voor 2018 begrote bijdragen van de Kerstzangdienst wel binnenkomen, anders krijgen we een verliespost in dit jaar.

Voor wat betreft de uitgaven lopen de meeste posten in lijn met de begroting. De grootste post personeelskosten zal lager uitvallen dan begroot, als gevolg van de vacature in de regio west tot 1 april en de vacature in de regio oost vanwege het vertrek van ds. Wim in ’t Hout. De vacature in Oost zal niet opgevuld worden met een nieuwe predikant. De werkzaamheden zijn herverdeeld en de aanstellingen van de predikanten worden aangepast, zodat we met 3 predikanten op 2 FTE uitkomen en dat is precies het aantal wat door de EKD vergoed zal worden conform de overeenkomst tussen NKiD, EKD en PKN. Wij hebben er wel bij de EKD op aangedrongen dat zij de bijdragen mee laten groeien met de stijging van de loonkosten per FTE.

Samenvattend zal het jaar 2019 waarschijnlijk een bescheiden positief resultaat laten zien. Voor de volgende jaren is een verhoging van giften en andere opbrengsten noodzakelijk omdat anders de dienstverlening door onze predikanten niet in stand gehouden kan worden.

Wij, het College van Kerkrentmeesters gaan er vanuit dat ook u de Nederlandse Kerk in Duitsland in stand wilt houden en vragen u ons te blijven steunen zodat wij u kunnen blijven dienen. Dank voor uw steun tot nu toe en laten we met elkaar tonen dat de kerk bestaansrecht heeft en houdt.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wichert de Lange, interim voorzitter en adviseur

reacties graag per e-mail aan secretariscvk@nederlandse-kerk.de