Van het moderamen

Het moderamen en het College van Kerkrentmeesters (CvK) zijn weer voltallig. Nadat de nieuwe bezetting van de functies van het CvK in het Vereinsregister werden geregistreerd, heeft het college het werk opgepakt. De eerste gezamenlijke skype-vergadering van moderamen en CvK heeft ondertussen ook plaatsgevonden. In het colofon en op de website zijn de naam- en adresgegevens geactualiseerd.

De invulling van de predikantsvacature in regio Oost kon worden afgerond. De kerkenraad kreeg begin oktober een voorstel ter afstemming. Dat hield in dat ds. Dijkman (met 0,6 fte) de zorg krijgt voor de kernen Balje, Hamburg, Bellin en Berlijn, ds. Adriaanse (aanvankelijk 0,7 fte, vanaf 2022 0,6 fte) voor de kernen Keulen-Bonn, Düsseldorf-Duisburg (samengevoegd tot één kern), Münster-Hamm en Schwei, en ds. Den Hertog (0,8 fte) voor de kernen Karlsruhe (zonder kerkdiensten), Frankfurt, Stuttgart, München en de kern-in-wording Leipzig-Torgau. Wij zijn dankbaar dat het voorstel unaniem is aangenomen.

Naar wij vernomen hebben, heeft de NKiD een vaste plek in de classis Gelderland zuid & oost. Ds. Adriaanse zal vooralsnog als afgevaardigde van de NKiD aan de classisvergaderingen deelnemen.

De eerstvolgende kerkenraadsvergadering vindt plaats op 14 en 15 februari 2020 in de jeugdherberg in Fulda. De kerkenraadsleden worden verzocht zich uiterlijk 15 januari 2020 als deelnemer van de kerkenraadsvergadering aan te melden bij de scriba.

Namens het moderamen wens ik ieder een goede adventstijd, fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig en gezegend nieuw jaar.

Marja Kretschmann-Weelink