Van het moderamen

Kerkenraadsvergadering op 15 en 16 februari jl. in Fulda

Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van ds. Wim in ‘t Hout, die een beroep naar Rotterdam had aangenomen. Hij werd door ds. Rens Dijkman-Kuhn namens allen bedankt voor zijn inzet en werk voor onze kerk en kreeg als blijk van dank een cadeau overhandigd. In deze vergadering konden wij ds. Jan Adriaanse, de nieuwe predikant voor de Regio West, al verwelkomen, alhoewel hij pas op 1 april met zijn werk bij de NKiD zou gaan beginnen. We hebben zeer gewaardeerd dat hij al bij de KKR aanwezig was; het was een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen en voor Jan om een eerste indruk te krijgen van het bestuurswerk bij de NKiD. Met een ‘In Memoriam’ stonden wij stil bij het overlijden van Diederik de Reus, die wij als geëngageerd lid van moderamen en kerkenraad zullen missen.
De privacyverklaring werd goedgekeurd. Dit betekent dat in Schakel-Kontakt, op Facebook en op de website geen persoonlijke gevoelige informatie meer wordt bekendgemaakt zonder toestemming van de desbetreffende personen. Beeld- en toonmateriaal wordt alleen nog gepubliceerd als er vooraf toestemming is verleend door de mensen, die herkenbaar te horen of te zien zijn.
Het Huishoudelijk Reglement is geactualiseerd en de veranderingen werden goedgekeurd.
Het onderzoek naar belangstellenden voor een mogelijke nieuwe kern in de regio Sachsen had een veelbelovend resultaat. Daarom is er besloten met het pioniersproject te gaan beginnen; hiervoor is een tijdslijn vastgelegd.

Gesprek in Hannover bij de EKD

Op 12 maart jl. is een delegatie naar Hannover gereisd om met de EKD over een verhoging van de jaarlijkse subsidie te onderhandelen. Het subsidiebedrag is sinds jaren niet verhoogd en als gevolg van de stijgende loonkosten dreigt er een tekort aan financiële middelen. Ons pleidooi voor een verhoging van de subsidie leidde tot nu toe nog niet tot het door ons gewenste resultaat. Daarom zal hier verder aandacht en tijd aan besteed worden.

Hartelijk dank!

Namens het moderamen wil ik Martin Brückner van DIGNUS.DE Medien heel hartelijk danken. In de afgelopen maanden konden wij steeds weer een beroep op hem doen als wij (alweer) vragen hadden over de nieuwe website of (alweer) advies nodig hadden voor de actie kerkbalans. Door zijn input is er een goed hanteerbare en aansprekende nieuwe website gekomen en konden wij de actie kerkbalans realiseren. Vandaar dat wij hem graag hartelijk voor zijn hulp willen bedanken.

In de regio west is de predikantsplek weer bezet. Hartelijk dank daarom ook aan de leden van de kernen in Düsseldorf, Duisburg, Keulen en Münster die er tijdens de ‘predikantloze’ tijd voor hebben gezorgd dat de erediensten en de gesprekskringen konden plaatsvinden, die ervoor gezorgd hebben dat er gastpredikanten waren, orde van diensten werden geprint en andere organisatorische dingen werden geregeld. Dank daarvoor!

Marja Kretschmann-Weelink